Vragen en antwoorden verlaagd btw-tarief bij renovatie en herstel

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013

(verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

 

A. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het maken van een ontwerp voor het

aanleggen en onderhouden van een tuin? En als een tuinarchitect naast het maken

van een ontwerp ook de aanleg van de tuin begeleid?

 

Het maken van een ontwerp voor het aanleggen en onderhouden van een tuin behorende bij

een woning ouder dan twee jaar valt niet onder het verlaagde tarief. Dit is anders als

tuinarchitecten en dergelijke ondernemers naast het maken van een ontwerp ook de aanleg en

het onderhoud van de tuin begeleiden. In dat geval kan het verlaagde tarief op de arbeidskosten

worden toegepast.

 

B. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en

onderhouden van omheiningen en (tuin)hekken in de tuin?

 

Ja, op de arbeidskosten van het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van omheiningen en

(tuin)hekken die worden geplaatst in tuinen behorende bij woningen ouder dan twee jaar kan het

verlaagde tarief worden toegepast.

 

C. Goedgekeurd is dat het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de

in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel

gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen

als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan

inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen. Kan verduidelijkt worden wat dient te

worden verstaan onder “opdrachtgever”, “eigen bedrijf” en “in de eigen bedrijf

vervaardigde goederen”?

 

Met “opdrachtgever” wordt bedoeld de eigenaar/(ver)huurder van de woning die de renovatie- en

herstelwerkzaamheid afneemt. Met de term “eigen bedrijf” wordt bedoeld het bedrijf van degene

die voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt. Onder “in de eigen bedrijf vervaardigde

goederen” wordt verstaan de goederen die op maat worden gemaakt door de in de vorige volzin

bedoelde ondernemer die de renovatie- en herstelwerkzaamheden aan de woning van die

afnemer verricht.

 

D. Een ondernemer levert een “op maat gemaakte deur” aan een andere ondernemer of

direct aan de “consument” die de deur in het kader van een renovatie in de woning zal

bevestigen. Welk btw-tarief dient de eerstgenoemde ondernemer op de factuur te

vermelden?

 

Hier is sprake van de levering van een (op maat gemaakte) deur. De eerstgenoemde

ondernemer dient op de factuur het algemene btw-tarief (21%) te vermelden. Zowel voor de

materiaal- als voor de arbeidskosten.

 

E. Geldt de specifieke goedkeuring voor de in opdracht van de opdrachtgever op maat

gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning (zie verder vraag

C) ook voor bijvoorbeeld op maat gemaakte (sier)hekken door de ondernemer die de

tuin aanlegt of onderhoudt en die vervolgens door die ondernemer op locatie worden

aangebracht?

 

Ja, deze goedkeuring geldt ook voor de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever

op maat gemaakte (sier)hekken door de ondernemer die de tuin aanlegt of onderhoudt en die

vervolgens door die ondernemer op locatie worden aangebracht.

 

F. Goedgekeurd is dat het verlaagde tarief wordt toegepast op het ontwerpen en

vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits

zij tevens de renovatie van de woning begeleiden. Wat houdt de term “begeleiden van

de renovatie van de woning” in?

 

Met de term “begeleiden van de renovatie van de woning” wordt bedoeld dat architecten en

dergelijke ondernemers naast het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen ook

begeleidende werkzaamheden verrichten zoals de prijs- en contractvorming, de coördinatie van

de aanbesteding van de renovatie (gunning), de controle op de uitvoering van de renovatie, de

directievoering rondom de renovatie en de oplevering van de renovatie.

 

G. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het leggen van (sier)bestrating door

hoveniers of door andere ondernemers in tuinen?

 

Ja, op de arbeidskosten van het leggen van (sier)bestrating in tuinen die behoren bij woningen

ouder dan twee jaar kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast. Als andere ondernemers

dan hoveniers (sier)bestrating leggen in tuinen mogen ook zij het verlaagde tarief toepassen.

 

H. Vallen de arbeidsuren in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 die betrekking

hebben op het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van paardenboxen,

buitenstallen, hondenkennels, zwembaden, tennisbanen op hetzelfde perceel als de

woning (die meer dan 2 jaar in gebruik is) in opdracht van de afnemer onder het 6%-

tarief?

 

Ja, op de arbeidskosten van het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van paardenboxen,

buitenstallen, hondenkennels, zwembaden, tennisbanen in/op de bij de woning behorende tuin

in opdracht van de afnemer kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

 

I. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor de werkzaamheden van een

constructeur bestaande uit onder meer het narekenen van constructies en het maken

van constructietekeningen?

 

Goedgekeurd is dat het verlaagde btw-tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen

van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie

van de woning begeleiden. Een dienst van een ondernemer, zoals een (binnenhuis)architect,

een installateur of een constructeur, bestaande uit het ontwerpen van een bouw- of

constructietekening, het narekenen van constructies, het maken van een berekening voor

ventilatie of ontluchtingskanalen enz. is als zodanig niet te kwalificeren als een renovatiedienst

(zijnde: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de

woning) en valt daarom niet onder het verlaagde btw-tarief.

 

J. Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van zonnepanelen valt onder het

verlaagde tarief, mits de zonnepanelen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan)

uitmaken van de woning. Als de bevestiging op een (plat) dak alleen met losse stenen

plaatsvindt, worden de zonnepanelen dan in bouwkundig opzicht onderdeel van de

woning? En hoe zit dat bij buitenzonweringen?

 

Buitenzonwering wordt zodanig bevestigd/aangebracht dat daarvan kan worden aangenomen

dat dit onderdeel gaat uitmaken van de woning. Voor zonnepanelen is dat niet altijd het geval.

Als zonnepanelen slechts met losse stenen worden vastgelegd is dit onvoldoende om de

zonnepanelen in bouwkundig opzicht onderdeel te laten worden van de woning.

 

K. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het aanleggen, vernieuwen en

onderhouden van beregeningsinstallaties en tuinverlichting?

 

Ja, op de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van

beregeningsinstallaties en tuinverlichting in tuinen behorende bij woningen ouder dan twee jaar

kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

 

L. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het laten doen van bodemonderzoek?

 

Nee, het laten doen van bodemonderzoek is geen renovatie- en herstelwerkzaamheid.

 

M. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief voor de werkzaamheden van een

grondverzetbedrijf in de tuin?

 

Ja, de werkzaamheden van een grondverzetbedrijf passen binnen het kader van

aanleg/onderhoud van de tuin (behorende bij woningen ouder dan twee jaar). De arbeidskosten

die aan deze werkzaamheden zijn toe te rekenen kunnen delen in het verlaagde btw-tarief.

 

N. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden

van steigers, beschoeiing contructies en damwanden in de tuin?

 

Ja, op de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van steigers,

beschoeiing constructies en damwanden ten behoeve van zowel de tuin als de woning (ouder

dan twee jaar) kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

 

O. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden

van een boothuis (loods voor berging van kleine pleziervaartuigen) in de tuin?

 

Ja, op de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van een boothuis

(loods voor berging van kleine pleziervaartuigen) in de tuin behorende bij de woning ouder dan

twee jaar kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

 

P. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor kostenadvisering, het opstellen van

energielabels en de diensten van verhuizers?

 

Nee, kostenadvisering, het opstellen van energielabels en de diensten van verhuizers zijn

diensten die als zodanig niet te kwalificeren zijn als een renovatiedienst (zijnde: het vernieuwen,

vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning) en vallen

daarom niet onder het verlaagde btw-tarief.

 

Update 24-04-2013

 

Q. Vóór 1 maart 2013 heeft een architect (of een dergelijke ondernemer) in opdracht van

een eigenaar/(ver)huurder van een woning een bouwtekening vervaardigd voor een

renovatie. Op de factuur heeft die ondernemer het algemene btw-tarief (21%) vermeld.

Na 28 februari 2013 komen partijen overeen dat die ondernemer de renovatie van de

woning gaat begeleiden. Is op de arbeidskosten van de vervaardiging van de

bouwtekening en op de begeleidende werkzaamheden bij de renovatie van de woning

het verlaagde btw-tarief van toepassing?

 

Nee, in dit geval is sprake van twee verschillende diensten. De eerste dienst (het vervaardigen

van de bouwtekening) is afgerond vóór 1 maart 2013 en is daarom terecht belast tegen het

algemene btw-tarief. De tweede dienst (de begeleidingswerkzaamheden van de renovatie van

de woning) is ook belast tegen het algemene btw-tarief. In dit geval wordt namelijk niet voldaan

aan de cumulatieve voorwaarden van de specifieke goedkeuring voor diensten van architecten

en dergelijke ondernemers zoals die is opgenomen in paragraaf 8 van het besluit.

 

R. Op 1 februari 2013 heeft een architect (of een dergelijke ondernemer) met een

eigenaar/(ver)huurder van een woning één overeenkomst gesloten waarin is

vastgelegd dat de ondernemer naast het maken van een bouwtekening ook de

renovatie van de woning zal begeleiden. De bouwtekening is op 15 februari 2013

gereedgekomen en daarvoor heeft de architect (of een dergelijke ondernemer) een

(deel)factuur uitgereikt met daarop het algemene btw-tarief (21%). De begeleidende

werkzaamheden bij de renovatie van de woning worden afgerond vóór 1 maart 2014.

Geldt het verlaagde btw-tarief op de arbeidkosten van de hele dienst?

 

Ja, op de arbeidskosten van de dienst bestaande uit het maken van de bouwtekening én de

begeleidende werkzaamheden bij de renovatie van de woning ouder dan twee jaar kan het

verlaagde btw-tarief worden toegepast. In dit geval is immers sprake van één enkele prestatie

die is afgerond vóór 1 maart 2014.

 

S. Een architect (of een dergelijke ondernemer) is op 1 april 2013 met een particulier

overeengekomen om een bouwtekening te maken en de renovatie van de woning te

begeleiden. De dienst wordt afgerond vóór 1 maart 2014. De architect (of een

dergelijke ondernemer) besteedt de constructieberekening uit aan een andere

ondernemer. Tegen welk btw-tarief dient de laatstgenoemde ondernemer aan de

architect te factureren?

 

De dienst van de (laatstgenoemde) ondernemer bestaande uit het maken van een

constructieberekening aan de architect (of een dergelijke ondernemer) is belast tegen het

algemene btw-tarief. Zie verder ook vraag I.

 

T . Een architect (of een dergelijke ondernemer) besteedt een deel van het maken van een

ontwerp uit aan een constructeur/ingenieur die zich daarbij tegelijkertijd verbindt

begeleidende werkzaamheden te verrichten. Kan het verlaagde tarief worden

toegepast op de arbeidskosten van de constructeur/ingenieur?

 

Ja, mits het gaat om begeleidende werkzaamheden als bedoeld in F.

 

U. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en

onderhouden van gordijnen, luxaflex, screens, jaloezieën e.d. aan de binnenzijde van

de woning?

 

Nee, het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen, luxaflex, screens, jaloezieën

e.d. aan de de binnenzijde van de woning zijn diensten die als zodanig niet te kwalificeren zijn

als een renovatiedienst (zijnde: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en

onderhouden, van (delen van) de woning) en vallen daarom niet onder het verlaagde btw-tarief.

 

V. Goedgekeurd is dat het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de

in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel

gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen

als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan

inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen. Vallen standaard keuken(kasten) hier

ook onder?

 

Nee, standaard keuken(kasten) vallen hier niet onder. Deze goederen worden niet in opdracht

van de opdrachtgever “op maat gemaakt”.

 

W. Een particulier heeft op 1 januari 2013 voor één jaar een onderhoudsabonnement

afgesloten met een ondernemer die één keer per week het gras komt maaien. Op welk

moment kan worden aangenomen dat de dienst is afgerond?

 

In dit geval is sprake van een doorlopende prestatie. Als de afrekening voor doorlopende

prestaties betrekking heeft op een periode die begint vóór 1 maart 2013 en eindigt op 31

december 2013 moet de afrekenperiode worden gesplitst. Voor het deel van de prestatie dat

plaatsvindt tussen 1 maart 2013 en 31 december 2013 geldt het verlaagde btw-tarief. Voor het

deel van de prestatie dat plaatsvindt vóór 1 maart 2013 geldt het algemene btw-tarief.

 

X. In de tuin behorende bij een woning ouder dan twee jaar staat een oude schuur. Deze

schuur wordt gesloopt. Vervolgens wordt op dezelfde plaats een nieuwe garage

geplaatst. Kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast op het (nieuw)bouwen van

de garage?

 

Ja, op de arbeidskosten van het bouwen van de garage die zich bevindt op hetzelfde perceel als

de woning kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast. Op de arbeidskosten die

toerekenbaar zijn aan het slopen van de schuur kan in dit geval het verlaagde btw-tarief worden

toegepast. Nu de garage op dezelfde plaats komt als de gesloopte schuur is sprake van

sloopwerkzaamheden die plaatsvinden in het kader van renovatie en herstelwerkzaamheden.

 

Y. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor het bouwkundig keuren van woningen (aan- en

verkoopkeuringen) en het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een

dakkapel?

 

Nee, het bouwkundig keuren van woningen (aan- en verkoopkeuringen) en het enkel aanvragen

van een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel zijn diensten die als zodanig niet te

kwalificeren zijn als een renovatiedienst (zijnde: het vernieuwen, vergroten, herstellen of

vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning) en vallen daarom niet onder het

verlaagde btw-tarief. Als een ondernemer een dakkapel aanbrengt op een woning ouder dan

twee jaar en daarbij met de opdrachtgever overeenkomt de benodigde vergunning aan te

vragen, vormt het aanvragen van de vergunning een onzelfstandig onderdeel van die prestatie.

 

Z. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor drainageonderhoud en bodemsanering,

tanksanering en grondwatersanering?

 

Ja, op de arbeidskosten van drainageonderhoud, bodemsanering, tanksanering en

grondwatersanering binnen het perceel van de woning en de bijbehorende tuin kan het

verlaagde btw-tarief worden toegepast.

 

AA.Goedgekeurd is dat het verlaagde btw-tarief kan worden toegepast op de

arbeidskosten van hoveniers (en soortgelijke ondernemers) voor het aanleggen en

onderhouden van tuinen behorende bij woningen ouder dan twee jaar. Geldt deze

goedkeuring ook voor gemeenschappelijke tuinen van appartementencomplexen en

verpleeg- en verzorgingsinstellingen?

 

Ja, op de arbeidskosten van hoveniers (en soortgelijke ondernemers) voor het aanleggen en

onderhouden van tuinen die behoren bij een appartementencomplex of een verpleeg- en

verzorgingsinstelling in opdracht van de eigenaar/(ver)huurder van dat complex of die instelling

kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

 

AB. Het verlaagde btw-tarief kan niet worden toegepast op het bestrijden van ongedierte

(zoals boktorren, houtworm, ratten etc.). Kan het verlaagde btw-tarief wel worden

toegepast op de arbeidskosten van werkzaamheden die direct verband houden met

het verstevigen van de constructie van de woning?

 

Ja, op de arbeidskosten van werkzaamheden die direct verband houden met het herstellen van

de constructie van de woning (ouder dan twee jaar) kan het verlaagde btw-tarief worden

toegepast.

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter